Jubileumconcert Zaterdag 29 september 2018


GROOT IS UW TROUW O HEER'. Met die woorden opende onze voorzitter het jubileumconcert zaterdagavond.
 

We kunnen in dankbaarheid terugzien op een mooie avond.
Een geheel gevulde Petruskerk, mooie solozang van Jan-Jaap Nijhof en Piet Baarssen. Wim de Penning die het orgelspel verzorgde en Hugo van der Meij aan de vleugel.
Dat alles omlijst door het strijkorkest gaf een bijzonder mooi geheel. Benjamin Simons zong op ontroerende wijze het lied "Ik zal er zijn". We hebben onszelf als koor ook helemaal uit kunnen zingen.

 

Ds. Simons verzorgde een toepasselijke meditatie  over Jacob die na 25 jaar terugkeert naar het beloofde land en dan terugkijkend in zijn dankbaarheid moet belijden te gering te zijn voor alle weldaden van de HEERE. Ook als koor mogen we die woorden tot de onze maken. In verwondering zijn we dankbaar voor zoveel onverdiende zegeningen. Ds. Simons refereerde ook aan de stormen die over Con Forza gegaan zijn in de afgelopen 25 jaar. Goddank mogen we nu onze lust vinden in de haven van rust.

 

We hebben in korte tijd al heel veel hartverwarmende reacties gekregen op onze jubileumavond. Men had muzikaal genoten maar was ook op geestelijke wijze geraakt en getroffen. Iemand schreef: Als ik hier al zo geweldig gezongen heb....hoe moet het in de eeuwigheid wel niet zijn?

We werden benaderd door een kleindochter die schreef: "Mijn opa is in de avond van zijn leven gekomen en een man van alle dag. Hij sprak nog een laatste wens uit: Een concert bijwonen van Con Forza! Hij heeft zelf ook jaren bij jullie gezongen. Zou schitterend zijn, zo vertelde hij ons". Ze liet ons later weten dat zijn laatste wens in vervulling is gegaan en het zeer waardevol voor hem is geweest.

 

Onze dirigent Willem Nijhof zijn we veel dank verschuldigd. Hij heeft belangeloos heel veel extra tijd gegeven aan de organisatie en voorbereiding en ons op de avond zelf op ontspannen wijze met veel enthousiasme gedirigeerd.

 

Een avond om nooit te vergeten. Niet alleen een jubileumconcert maar ook een concert uit dankbaarheid en daarom boven alles: Soli Deo Gloria.


Koor- en samenzangavond op 18 oktober 2016 te Montfoort


Dinsdag 18 oktober, werd Con Forza uitgenodigd in de Grote of St. Janskerk in Montfoort. Deze avond stond in het teken van Woord en Daad, waarbij een bijdrage werd gevraagd voor de Gezondheidszorg in Bangladesh. De collecte bracht het mooie bedrag op van ca. eur. 2.200,=.

Tijdens de samenzang van Psalm 42 (verzen 3 en 5) nam ons koor haar plaats in. Verheugend was de zeer grote opkomst van zowel ouderen maar ook veel jongeren en kinderen.

 

Dominee Simons opende de avond met gebed, waarna wij Psalm 101, Lied van Verlangen en Grote God wij loven U zongen. Samenzang met bovenstem volgde psalm 134. Ons mannenkoor volgt met: Psalm 136 en Welk een Vriend is onze Jezus en Psalm 150: Al wat adem heeft. Ds. Simons houdt een korte meditatie naar aanleiding van 2 Koningen 6. Het gaat over de zeer zware hongersnood, die de bevolking van Samaria moest ondergaan vanwege de Syriërs die de stad hadden omsingeld. Koning Joram weet ook geen raad te geven en wordt deelgenoot van verschrikkelijke situaties. Zelfs geeft hij de opdracht om Elisa, de profeet te doden. Geen verwachting  is er meer van de Heere, de God van Israël, dus zal ook Zijn knecht het moeten ontgelden. Maar de Heere geeft uitkomst op het aller onverwachts. De symbolische vensters in de hemel gaan open: er is en blijft Hoop, omdat HET BROOD uit de hemel is neergedaald. Christus leeft!. Samenzang Psalm 87. Wim de Penning speelt een improvisatie tijdens de collecte. Zanger Wim Timmerarends bracht het Dank sei dir Herr ten gehore. Ook Jong Forza zingt enkele liederen: Ik zal er Zijn en Psalm 105. Psalm 68 wordt gezongen met bovenstem. Wij zingen Psalm 146 en Psalm 100. Na de samenzang Psalm 72 sluit de dominee de avond af, waarna Con Forza nog zingt: Wat de toekomst brenge moge en Als `t bazuingeschal des Heeren.

 

Het was een goede avond, waarin de boodschap d.m.v. gesproken en gezongen Woord centraal mocht staan.

 

ACvB


Zomerzangavond – 31 mei 2016 – Hervormde Kerk te Waarder


Ik zal (er) zijn…

De HEERE maakt Zijn Naam bekend. We lezen er van in Exodus 3:11-15. ‘Ik zal zijn, Die Ik zijn zal.’ ‘Ik ben, Die Ik ben.’ Wanneer wij, net als Mozes, bang zijn, dan is God de Blijvende, de Onveranderlijke.

Hij openbaart Zich in Zijn Zoon. ‘In Zijn armen Zijn wij veilig(…)’ en dan mag je weten: ‘Hij verlaat mij nimmermeer(…)!’ Wanneer je nog niet bij Zijn volk hoort, verandert dat niets aan Hem. ‘Ga dan toch tot díe God’, spoorde Prop. A.M. van Mourik ons aan.

 

Wat een wonder dat het God heeft behaagd om hier, bij ons, het evangelie te brengen. Wanneer we kijken naar bijv. Roemenië, dat jarenlang verdrukt is geweest, is dat geen vanzelfsprekende zaak.

Deze zangavond stond dan ook in teken van ‘Waarder helpt Roemenië’. Na het appelwoord door dhr. A. van Eijk werd een mooi geldbedrag opgehaald van € 1221,82 t.b.v. de missie-bus die ingezet wordt voor diaconale en humanitaire doeleinden in het gebied Oltenia in Roemenië.

 

We mochten weer veel prachtige liederen uitdragen tijdens ons laatste concert van dit seizoen. Zingen met veel afwisseling van stemmen en partijen is schitterend. Zo zongen we o.a. ‘Al wat adem heeft’, ‘Heer, mijn hart zoekt U te vinden’, ‘Er komen stromen van zegen’, een bewerking van psalm 116, ‘Daar is kracht in het bloed’, Blijf bij mij, Heer’’ en psalm 136 in het Roemeens.

 

Ook Jong Forza leverde een bijdrage en zong het vers wat zo mooi aansluit bij het gelezen Schriftgedeelte van die avond: ‘Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam’. (…) ‘Ik ben, Die Ik ben, is Uw eeuwige Naam(…)’ ‘(…) Uw Naam is Ik ben en…

Ik zal (er) zijn...


Oranjeconcert 26 april 2016 te Woerden


Dinsdag 26 april, mochten we in "onze Kruiskerk"  in Woerden een Oranjeconcert geven. Verblijdend was, dat de kerk zo goed als vol was met belangstellenden. Naast ons koor, hebben we ook het "Katwijks mannen kwartet" onder leiding van Hugo van der Meij: geen onbekende in het Groene Hart, mogen ontmoeten. Het concert werd geopend met samenzang: Komt nu met zang van zoete tonen, waarna voorzitter Maarten de Bruijn een gedeelte uit de Bijbel las en een gebed deed.

 

Con Forza zong: Grote God wij loven U, Psalm 136 en Al wat adem heeft. Na samenzang kwamen de Katwijkers in de benen om hun zangkwaliteiten te laten horen. Zij lieten ons een aantal bekende vaderlandse liederen horen o.a. de Oranje-fantasie. Met de aanwezigen zongen we: Psalm 85: Gij hebt Uw land, o Heer`, die gunst betoond.

En Con Forza liet horen dat het een bede opdroeg aan onze koning Willem, d.m.v. het Dominé salvum Fac.

 

Een vertegenwoordigster van de Stichting ZOA vertelde over hun werk in Burundi in Afrika, waar de Stichting hulp verleend en actief is voor de gezonde waterwinning. Hiervoor werd ook een collecte gehouden. De opbrengst zal worden meegedeeld op de site van Con Forza. Na samenzang gaven de Katwijkers opnieuw enkele liederen te gehore. Na het: Wij willen Holland houen, door alle aanwezigen, zong Con Forza: Tel uw zegeningen, Merck toch hoe  sterck, Mijn Nederland (met gemeente) en Juicht aarde juicht alom de Heer`.

 

Maarten sloot de avond met een hartelijke oproep aan de mannelijke luisteraars om ook actief lid te worden van ons koor, waarna hij een gebed deed. Het Wilhelmus van Nassouwe werd tot slot uit volle borst gezongen. Na afloop was er voor ieder, jong en oud een hapje en een (oranje)drankje.

 

Het was een mooie avond, waarop met teverdenheid mag worden teruggezien.

 

ACvB


Passie-Paasconcert – 23 maart 2016– Dorpskerk te Bodegraven


Ongekende liefde

Dat was het thema van het prachtige Passie-Paasconcert. God heeft lief tot het einde en dat voor vijanden. Christus heeft lief om ons terug te brengen bij ons doel, onze bestemming, namelijk terug bij de Vader. Wat is jouw bestemming?

 

Ds. M.J. van Oordt mocht ons iets van die ongekende liefde voorhouden. Ook de collecte werd van harte aanbevolen voor de MAF en Addis Alem en mocht een mooi bedrag van € 829,34 opbrengen.

 

Bekende liederen klonken, o.l.v. Bert Moll en m.m.v. Wim de Penning (orgel) en Johan Bredewout (piano), zoals ‘Op die heuvel daarginds’, ‘Vader, ik aanbid U’, ‘Leer mij, o Heer’, ‘’t Is middernacht’ en ‘Daar is kracht in het bloed’ met een schitterende bijdrage van Jong Forza.

Het thema kwam bijzonder terug in het lied ‘Van liefde ongekend’ (J. Bredewout). (…)Bevrijd mag ik nu gaan, in de verwondering (…) O, wonder van Barmhartigheid, dat U voor mij op aarde kwam (…)

 

Jezus kwam op aarde, is gekruisigd, gestorven, begraven, maar is ook opgestaan en heeft de dood overwonnen! Ook voor jou?!


Concertagenda


zaterdag 14 maart
Woudenberg


zaterdag 4 april
Kapelle


zaterdag 2 mei
Kamerik


Volledige agenda


 

     


Tip: 14 maart Woudenberg