Koor- en samenzangavond op 18 oktober 2016 te Montfoort


Dinsdag 18 oktober, werd Con Forza uitgenodigd in de Grote of St. Janskerk in Montfoort. Deze avond stond in het teken van Woord en Daad, waarbij een bijdrage werd gevraagd voor de Gezondheidszorg in Bangladesh. De collecte bracht het mooie bedrag op van ca. eur. 2.200,=.

Tijdens de samenzang van Psalm 42 (verzen 3 en 5) nam ons koor haar plaats in. Verheugend was de zeer grote opkomst van zowel ouderen maar ook veel jongeren en kinderen.

 

Dominee Simons opende de avond met gebed, waarna wij Psalm 101, Lied van Verlangen en Grote God wij loven U zongen. Samenzang met bovenstem volgde psalm 134. Ons mannenkoor volgt met: Psalm 136 en Welk een Vriend is onze Jezus en Psalm 150: Al wat adem heeft. Ds. Simons houdt een korte meditatie naar aanleiding van 2 Koningen 6. Het gaat over de zeer zware hongersnood, die de bevolking van Samaria moest ondergaan vanwege de Syriërs die de stad hadden omsingeld. Koning Joram weet ook geen raad te geven en wordt deelgenoot van verschrikkelijke situaties. Zelfs geeft hij de opdracht om Elisa, de profeet te doden. Geen verwachting  is er meer van de Heere, de God van Israël, dus zal ook Zijn knecht het moeten ontgelden. Maar de Heere geeft uitkomst op het aller onverwachts. De symbolische vensters in de hemel gaan open: er is en blijft Hoop, omdat HET BROOD uit de hemel is neergedaald. Christus leeft!. Samenzang Psalm 87. Wim de Penning speelt een improvisatie tijdens de collecte. Zanger Wim Timmerarends bracht het Dank sei dir Herr ten gehore. Ook Jong Forza zingt enkele liederen: Ik zal er Zijn en Psalm 105. Psalm 68 wordt gezongen met bovenstem. Wij zingen Psalm 146 en Psalm 100. Na de samenzang Psalm 72 sluit de dominee de avond af, waarna Con Forza nog zingt: Wat de toekomst brenge moge en Als `t bazuingeschal des Heeren.

 

Het was een goede avond, waarin de boodschap d.m.v. gesproken en gezongen Woord centraal mocht staan.

 

ACvB


Zomerzangavond – 31 mei 2016 – Hervormde Kerk te Waarder


Ik zal (er) zijn…

De HEERE maakt Zijn Naam bekend. We lezen er van in Exodus 3:11-15. ‘Ik zal zijn, Die Ik zijn zal.’ ‘Ik ben, Die Ik ben.’ Wanneer wij, net als Mozes, bang zijn, dan is God de Blijvende, de Onveranderlijke.

Hij openbaart Zich in Zijn Zoon. ‘In Zijn armen Zijn wij veilig(…)’ en dan mag je weten: ‘Hij verlaat mij nimmermeer(…)!’ Wanneer je nog niet bij Zijn volk hoort, verandert dat niets aan Hem. ‘Ga dan toch tot díe God’, spoorde Prop. A.M. van Mourik ons aan.

 

Wat een wonder dat het God heeft behaagd om hier, bij ons, het evangelie te brengen. Wanneer we kijken naar bijv. Roemenië, dat jarenlang verdrukt is geweest, is dat geen vanzelfsprekende zaak.

Deze zangavond stond dan ook in teken van ‘Waarder helpt Roemenië’. Na het appelwoord door dhr. A. van Eijk werd een mooi geldbedrag opgehaald van € 1221,82 t.b.v. de missie-bus die ingezet wordt voor diaconale en humanitaire doeleinden in het gebied Oltenia in Roemenië.

 

We mochten weer veel prachtige liederen uitdragen tijdens ons laatste concert van dit seizoen. Zingen met veel afwisseling van stemmen en partijen is schitterend. Zo zongen we o.a. ‘Al wat adem heeft’, ‘Heer, mijn hart zoekt U te vinden’, ‘Er komen stromen van zegen’, een bewerking van psalm 116, ‘Daar is kracht in het bloed’, Blijf bij mij, Heer’’ en psalm 136 in het Roemeens.

 

Ook Jong Forza leverde een bijdrage en zong het vers wat zo mooi aansluit bij het gelezen Schriftgedeelte van die avond: ‘Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam’. (…) ‘Ik ben, Die Ik ben, is Uw eeuwige Naam(…)’ ‘(…) Uw Naam is Ik ben en…

Ik zal (er) zijn...


Oranjeconcert 26 april 2016 te Woerden


Dinsdag 26 april, mochten we in "onze Kruiskerk"  in Woerden een Oranjeconcert geven. Verblijdend was, dat de kerk zo goed als vol was met belangstellenden. Naast ons koor, hebben we ook het "Katwijks mannen kwartet" onder leiding van Hugo van der Meij: geen onbekende in het Groene Hart, mogen ontmoeten. Het concert werd geopend met samenzang: Komt nu met zang van zoete tonen, waarna voorzitter Maarten de Bruijn een gedeelte uit de Bijbel las en een gebed deed.

 

Con Forza zong: Grote God wij loven U, Psalm 136 en Al wat adem heeft. Na samenzang kwamen de Katwijkers in de benen om hun zangkwaliteiten te laten horen. Zij lieten ons een aantal bekende vaderlandse liederen horen o.a. de Oranje-fantasie. Met de aanwezigen zongen we: Psalm 85: Gij hebt Uw land, o Heer`, die gunst betoond.

En Con Forza liet horen dat het een bede opdroeg aan onze koning Willem, d.m.v. het Dominé salvum Fac.

 

Een vertegenwoordigster van de Stichting ZOA vertelde over hun werk in Burundi in Afrika, waar de Stichting hulp verleend en actief is voor de gezonde waterwinning. Hiervoor werd ook een collecte gehouden. De opbrengst zal worden meegedeeld op de site van Con Forza. Na samenzang gaven de Katwijkers opnieuw enkele liederen te gehore. Na het: Wij willen Holland houen, door alle aanwezigen, zong Con Forza: Tel uw zegeningen, Merck toch hoe  sterck, Mijn Nederland (met gemeente) en Juicht aarde juicht alom de Heer`.

 

Maarten sloot de avond met een hartelijke oproep aan de mannelijke luisteraars om ook actief lid te worden van ons koor, waarna hij een gebed deed. Het Wilhelmus van Nassouwe werd tot slot uit volle borst gezongen. Na afloop was er voor ieder, jong en oud een hapje en een (oranje)drankje.

 

Het was een mooie avond, waarop met teverdenheid mag worden teruggezien.

 

ACvB


Passie-Paasconcert – 23 maart 2016– Dorpskerk te Bodegraven


Ongekende liefde

Dat was het thema van het prachtige Passie-Paasconcert. God heeft lief tot het einde en dat voor vijanden. Christus heeft lief om ons terug te brengen bij ons doel, onze bestemming, namelijk terug bij de Vader. Wat is jouw bestemming?

 

Ds. M.J. van Oordt mocht ons iets van die ongekende liefde voorhouden. Ook de collecte werd van harte aanbevolen voor de MAF en Addis Alem en mocht een mooi bedrag van € 829,34 opbrengen.

 

Bekende liederen klonken, o.l.v. Bert Moll en m.m.v. Wim de Penning (orgel) en Johan Bredewout (piano), zoals ‘Op die heuvel daarginds’, ‘Vader, ik aanbid U’, ‘Leer mij, o Heer’, ‘’t Is middernacht’ en ‘Daar is kracht in het bloed’ met een schitterende bijdrage van Jong Forza.

Het thema kwam bijzonder terug in het lied ‘Van liefde ongekend’ (J. Bredewout). (…)Bevrijd mag ik nu gaan, in de verwondering (…) O, wonder van Barmhartigheid, dat U voor mij op aarde kwam (…)

 

Jezus kwam op aarde, is gekruisigd, gestorven, begraven, maar is ook opgestaan en heeft de dood overwonnen! Ook voor jou?!


Kerstconcert – 22 december 2015 – Vredenburg te Utrecht


‘Laat ieder het horen, dat eens werd geboren de Redder der wereld, de Heer’ van ’t heelal (…)’

 

Samen met het Urker mannenkoor ‘Halleluja’ en Chr. Mannenkoor Lelystad mochten we zingen in Tivoli Vredenburg te Utrecht.

 

Met medewerking van Willemijn de Munnik (sopraan), Jurian Loosman (tenor), Jacob Schenk (piano), Berdien Stenberg (dwarsfluit), Dick Le Mair (percussion), Henk Strootman (orgel), Anke Anderson (harp) en Het Groot Nationaal Stijkorkest mochten we weer veel Kerstliederen ten gehore brengen.

Het was goed om met zovelen bij elkaar te zijn.

 

‘Zo groot van ontferming en van genade(…)’

daarom mogen we Kerstfeest vieren!

 

Ben je nieuwsgierig geworden of wil je het graag terugluisteren, dan wil ik je doorverwijzen naar de site van de Reformatorische Omroep. 


Kerstconcert – 19 december 2015 – Grote kerk te Oudewater


God is liefde…

 

God gaf het mooiste wat Hij had: Zijn eigen Zoon. Waarom? Vanwege Zijn liefde. Was het een spontane uitbarsting, reactie of emotie? Nee, Hij deed dit, omdat God liefde ís.

Wie dit niet als een wonder ziet, kent Hem niet. Zijn liefde schittert tegenover de donkerheid van deze wereld en de zonden. Hij werd gezonden aan een wereld verloren in schuld. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard  (1 Johannes 4:9), opdat wij zouden leven door Hem, maar dan ook Gods liefde zouden uitleven.

Deze tekst werd ons voorgehouden tijdens de meditatie van ds. J.J. ten Brinke.

 

Wat was het een mooie avond! We mochten het Kerstevangelie uitdragen. Bekende, maar ook minder bekende liederen, zoals ‘Wohl mir, das ich Jesum habe’, ‘De sterre gaat stralen’, ‘O heil’ge nacht’ klonken door in de Grote kerk van Oudewater.

Ook het Kerstoratorium ‘Een nieuw begin’ van Johan Bredewout met prachtige liederen gekoppeld aan Bijbelteksten vanuit de profetieën en evangeliën was weer erg mooi.

 

Ook Jong Forza mocht een bijdrage leveren. Verder werkten mee Het Groot Nationaal Strijkorkest, Willemijn de Munnik (sopraan) en natuurlijk onze organist Wim de Penning. De collecte aan het einde van de avond was voor ‘Help vluchtelingen nu’ i.s.m. Woord en Daad. Er is een bedrag opgehaald van ca. €1400,-.

 

Afgewisseld door het koor, het orkest, de solist en samenzang mochten we het wonder van Gods liefde bezingen. Wie van u kijkt met ogen van het geloof naar dat Geschenk? Kom, verwondert u! Want…

God is liefde!


Koor- en samenzangavond – 6 oktober 2015 – Grote of St- Janskerk te Montfoort


Syrië, vluchtelingen…

Wat roepen deze woorden bij jou op? Vele vluchtelingen zijn vanuit Syrië op weg naar Nederland. De wereld lijkt wel op drift. Er is nog nooit zo’n grote vluchtelingenstroom geweest. En toch is dit niet alleen iets van 2015. Israël vluchtte uit Egypte, Jezus Zelf was ook een vluchteling. De Bijbel staat er vol van. Zo was er ook een Joods meisje uit Israël bij Naäman de Syriër terechtgekomen. Ze werd gebruikt om het evangelie in dat land te brengen. God is bezig, ook in Syrië. Toen en nu. Er is nog hoop!

 

Maar hebben wij ook nog een boodschap? Op deze koor- en samenzangavond mocht de boodschap gehoord worden. Zo klonken o.a. ‘Grote God, wij loven U’, ‘Heere, God en Koning’, Halleluja, prijs de Heer’, ‘Vader, ik aanbid U’, ‘Er komen stromen van zegen’, ‘Samen te dienen’, ‘Blijf mij nabij’ en nog vele andere mooie liederen en psalmen. Tijdens het zingen van de psalmen werd de bovenstem gezongen door een groep uit Montfoort. Ook Jong Forza leverde weer een bijdrage.

 

Terwijl Wim de Penning een prachtige orgelimprovisatie liet horen, werd er gecollecteerd voor Woord en Daad ‘Help vluchtelingen nu!’. Er is een groot bedrag opgehaald.

Ds. A. Simons hield een appelwoord, waarover u leest in dit verslag.

 

Er waren deze avond ook vluchtelingen aanwezig. Niet uit Syrië, maar misschien wel uit Montfoort en omstreken. Waar vlucht jij heen? Zie het Lam Gods! Als je leert buigen voor dat Lam, hoef je niet te vrezen, maar mag je schuilen in Zijn bloed. Welgelukzalig is hij, die dat bloed dierbaar acht. Zie je er ook naar uit om die moslim te ontmoeten en van Hem te mogen getuigen?

‘Hij kan, èn wil, èn zal in nood,

zelfs bij het naad’ren van de dood,

volkomen uitkomst geven!’


Passie- Paasconcert Vinkeveen 24 maart 2015


Dinsdagavond 24 maart jl, was Con Forza en Jong Forza uitgenodigd om een passie- en paasconcert te geven in de ons bekende Hervormde kerk van Vinkeveen. Verblijdend was, dat vele bezoekers kwamen om naar deze diepe, inhoudsvolle liederen te komen luisteren. Wim de Penning bespeelde het orgel en de heer E. Boogert, kandidaat (proponent) sprak een korte en bewogen meditatie uit naar aanleiding van Johannes 13.

 

We opende de avond door het zingen van: Alzo lief heeft God de wereld gehad (G.P. da Palestrina). Zo lief, dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat allen die in Hem geloven niet verloren gaan. Dat is het kernpunt van de lijdenstijd. Ook werden er veel samenzangliederen gezongen. Het is goed om te vermelden dat alle teksten waren afgedrukt in het goed verzorgde programmaboekje. Agnus Dei en Uit de diepte van Johan Bredewout, volgden hierna. Ook het engelstalige My Lord, what a morning werd ten gehore gebracht.

 

Wim bracht op zijn bekende wijze een orgelimprovisatie, waarin een tal van lijdensliederen konden worden opgemerkt. Onze jonge vrienden zongen het mooie lied: Hij kwam bij ons heel gewoon. Fijn om te noemen is dat de groep jongeren weer groeit in aantal en ook muzikaal. Na nog enkele liederen o.a. Daar is kracht in het bloed, werd de avond afgesloten door de heer Boogert. De collecte voor het zendingswerk van de GZB in Peru, bracht ruim € 1400,= op.

 

Het was opnieuw goed om in Vinkeveen te zijn geweest.

 

ACvB


Concertverslagen


Kerstconcert – 22 december 2014 – Vredenburg te Utrecht

‘God komt met Zijn heil naar ons toe’

Dit waren de woorden waar de avond in de Vredenburg mee werd geopend.

Samen met ‘Deo Juvante’ uit Huizen, het Urker mannenkoor ‘Halleluja’ en Chr. Mannenkoor Lelystad mochten we zingen in de vernieuwde Vredenburg in Utrecht.

Het was weer een bijzondere ervaring. Met medewerking van Willemijn, Pia de Vries, Jacob Schenk, Age Ras, Henk Brouwer, Jurian Loosman, Johan Bredewout, Dick Le Mair, Henk Strootman en natuurlijk Het Groot Nationaal Stijkorkest klonken veel Kerstliederen.

We besloten de avond, evenals in Oudewater, met het ‘Ere zij God’.

Om te voorkomen dat dit verslag een kopie wordt van het vorige concert én om ervoor te zorgen om een nog betere indruk te geven van de avond, wil ik je doorverwijzen naar de site van de Reformatorische Omroep. Daar kunt u deze avond terugzien en luisteren.

 

Kerstconcert – 20 december 2014 – Grote kerk te Oudewater

Het laat je nooit meer los…

Heb je dat ook weleens? Dat iets je zo enorm bezighoudt en het je niet meer los laat? Meestal gaan die momenten weer voorbij. Maar er is iets dat je nóóit meer los laat. ‘Dat blijde nieuws, dat in die nacht Gods Zoon op aarde kwam, aan mensen verlossing bracht’.

Wat was het een bijzonder mooie avond! We mochten het Kerstevangelie uitdragen. Bekende, maar ook minder bekende liederen, zoals ‘O heil’ge nacht’, ‘Vol van pracht’, ‘Gloria’, ‘Wij loven U, Immanuël’ klonken door in de Grote kerk te Oudewater.

Ook het Kerstoratorium ‘Een nieuw begin’ van Johan Bredewout met prachtige liederen gekoppeld aan heel directe Bijbelteksten vanuit de profetieën en evangeliën was weer erg mooi.

Verder werkten mee Het Groot Nationaal Strijkorkest, Arjan en Edith Post (trompet), Pia Schütz (sopraan) en natuurlijk onze organist Wim de Penning. Eigenlijk is het onmogelijk om in woorden uit te drukken wat zij hebben toegevoegd. Mocht je dit concert niet aanwezig zijn, zorg er dan voor dat je er D.V. volgend jaar wel bent, want het is echt de moeite waard.

De collecte aan het einde van de avond was voor Ebola slachtoffers. Er is een bedrag opgehaald van ca. €1900,-.

‘Stille nacht’ kreeg bijzondere aandacht tijdens de meditatie van ds. A. Simons. In Lukas 2 was het een stille nacht. Die stilte werd doorbroken door engelen, zo werd het ook een heilige nacht. Een heilige nacht, omdat God díe nacht van voor de grondlegging der wereld heeft uitgekozen om Zijn Zoon op de aarde te laten komen en omdat er een stukje hemel op aarde was.

24 dec. 1818 klonk dit lied voor het eerst in Oberndorf, Oostenrijk. De Oostenrijkse dichter schreef in zijn lied ‘Die miljoenen eens zaligen zal’, maar het zal een schare zijn die niemand tellen kan!

De dominee legde tijdens zijn meditatie de Zaligmaker als het ware in onze schoot. Wat doe jij met Hem? Aannemen of verwerpen? Hij komt zo dichtbij: ‘Een Kind is ons geboren…’.

Heil en vree wordt gebracht aan een wereld verloren in schuld’. Een oud verhaal en tóch kan het weer nieuw worden. Ik hoop dat het je nooit meer los laat!

 

Vakonderwijs in India – 6 december 2014 – Hervormde Kerk te Krabbendijke

Kerstgave

We mochten samen met het jongerenkoor ‘Hananja’ uit Tholen een kerstzangavond hebben in Krabbendijke. De Kerstgave, de geboren Zaligmaker, mocht door middel van prachtige (kerst)liederen centraal staan.

 Dhr. C. Walhout van Woord en Daad begon de avond met het lezen van een gedeelte uit Johannes 6. Niet alleen aan het begin van de evangeliën lezen we van de grote Kerstgave, maar ook verderop kunnen we hierover lezen. Zo ook in Johannes 6, want Jezus spreekt daar over het Brood des Levens dat uit de hemel gegeven is. Is dat geen Kerstgave?!

Heerlijk om tijdens de adventweken te mogen zingen van de geboren Koning. We mochten liederen horen van het jongerenkoor, zoals ‘Immanuël’, ‘Stille nacht’ en ‘Komt allen tezamen’. Maar ook in onze eigen liederen, zoals ‘Troost nu mijn volk’ en ‘Het volk dat in duisternis wandelt’ klonk deze bijzondere boodschap door.
Ook Jong-Forza zong een aantal liederen. Het was een kleine groep, maar ondanks dat weer een bijdrage die niet graag gemist wordt op onze zangavonden!

Later op de avond kwam dhr. Walhout terug op de Kerstgave en zette hier tegenover het woord ‘Kerstgift’. Als het goed is, wil je namelijk de boodschap van de Kerstgave doorgeven en dat kon deze avond door middel van een Kerstgift voor vakonderwijs in India. Er is een mooi bedrag opgehaald van €723,03. We hopen dat ook die mensen mogen horen van de geboren Koning der joden.

 

Vakonderwijs in Colombia – 15 november 2014 – Oude kerk te Zoetermeer

Halleluja!

Hiermee werd de zangavond geopend door ds. M.A. van den Berg. Zijn wens was niet dat niet wij, maar Hij, Christus, centraal zou staan deze avond. Naar aanleiding van Psalm 146 zei hij: ‘Halleluja, laat dat ons eerste en laatste woord zijn.’

Doordat de plek waar ons koor opgesteld stond behoorlijk krap was, klonk er steeds eerst heel wat stoelgeschuifel voordat we in de juiste houding stonden om te zingen. Maar toen we eenmaal stonden, hebben we weer prachtige liederen, maar ook psalmen uit mogen dragen, zoals Psalm 141 ‘(…) zet Heer’ een wacht voor mijne lippen(…)’, maar ook Psalm 23, ‘(…)de Heer’ is mijn Herder (…)’ en Psalm 146 waar de dominee ook mee begon.

Ook Willemijn van Urk leverde een bijdrage aan deze avond. Alleen, maar ook samen met Jong Forza zong ze mooie liederen. Over Jong Forza gesproken… ook zij mochten nog een lied zingen, terwijl ze om de vleugel van Bert heen stonden. Af en toe zong Bert ook even mee om het volume meer kracht te geven; prachtig!

Tijdens de samenzang werd er collecte gehouden, maar vooraf stond er een appelwoord op het programma. Volgens de dominee ‘een wat langere aankondiging van de collecte’. Deze zangavond werd georganiseerd door Woord en Daad en ds. van den Berg nam ons daarom in zijn appelwoord mee naar Colombia om te laten zien hoe nodig het is dat jongeren goed onderwijs krijgen. Er werd een mooi bedrag van €926,50 opgehaald.

Als een van de laatste liederen klonk ‘(…)Gij, Die niet verandert, blijf met mij (…)’. Een mooi gebed richting de Onveranderlijke.

Halleluja!

 

Zingen voor Israël – 11 november 2014 – Dorpskerk te Bodegraven

Door wie of wat laat jij je informeren over Israël?

Door de krant, door het journaal, door de mensen om je heen? Of door de God van Israël, Die beloften heeft gedaan en ook vervuld zullen worden zoals ze beschreven staan in Zijn Woord?

Samen met Vocalgroep ‘VOICE’ uit Rotterdam, o.l.v. Martin Mans, mochten we op 11 november 2014 weer het Evangelie uitdragen. Dit keer in de Dorpskerk te Bodegraven, waar Mark Brandwijk als organist/pianist de koren en samenzang begeleidde.  

Deze avond stond in teken van Israël of beter gezegd: in teken van de God van Israël, en dat is in veel liederen en psalmen tot uitdrukking gekomen. Ook al begrijpen we niet welke weg God met Zijn volk gaat, ‘God is getrouw, Zijn plannen falen niet’.

Aan het begin van de avond werden we al tot nadenken gezet door ds. G.C. Vreugdenhil die gedeelten las uit Romeinen 9-11, waar het gaat over Israël. Later op de avond, tussen het zingen van de prachtige liederen door, hield Pim van der Hoff namens Christenen voor Israël verschillende korte meditaties met vragen zoals al eerder vermeld in dit verslag.

De collecte was voor Christenen voor Israël. Samen met de voedselpakkettenactie is er een prachtig bedrag opgehaald van € 2033,35.

Verder mochten we kennis maken met de Sjofar, een oud Bijbels instrument, die gebruikt werd bij de val van de muren van Jericho.

Het was een prachtige avond met liederen en psalmen waarin Gods lof werd bezongen.

 

Najaarsconcert Woerden 11-10-2014

Als ’t bazuingeschal des Heeren klinkt en Jezus’ komst is daar…

Ja, wat dan? Ben je dan voor Zijn komst bereid? Dit was de tekst die doorklonk in een van de liederen op de zangavond van 11 oktober 2014 in de Petruskerk te Woerden.

Samen met ‘Vox Jubilans’ uit Waddinxveen hebben we door middel van prachtige liederen het Evangelie uit mogen dragen.

Zo klonk bijvoorbeeld het lied ‘Leeft in blijdschap!’ Een opdracht die je alleen kunt volbrengen als je weet dat de Heere je Herder is (Psalm 23), als je de kracht van Zijn bloed ervaart (Kracht in het bloed) en je in Hem gelooft (o.a. Psalm 33 en Psalm 146). Als je dat kent, mag je met je hart zingen dat je eens Hem mag ontmoeten en mag luist’ren naar Zijn liefdestem (…), wat een vreugde zal dat wezen! (Lichtstad met uw paar’len poorten)

Helaas was Bert Moll, onze dirigent, door ziekte afwezig. Gelukkig was de dirigent van Vox Jubilans, André van Vliet, bereid om ook ons koor te begeleiden. Ondanks dat we soms op de verkeerde momenten in onze map of juist naar de dirigent keken en de dirigent duidelijk non-verbaal vermeldde dat we bij een van de liederen vers 3 moesten zingen en sommigen toch vers 2 er doorheen zongen, was het een mooi najaarsconcert! 

 

Passie- en Paasconcert Oudewater 17-4-2014

Donderdagavond 17 april, vond in Oudewater ons Passie- en Paasconcert plaats. Als gast-koor mochten we Jong Immanuël uit Urk, onder leiding van Harm Hoeve begroeten. Organist was deze avond André de Jager.
De gezamenlijke koren zongen als opening: `t Is Middernacht en in de hof. Na de samenzang: Jezus Leven van mijn leven, opende de heer Joh. van Eijsden uit Driebruggen met groet en gebed.
Con Forza zong vervolgens; Leer mij o Heer`Uw lijden recht betrachten, Agnus Dei en O, hoofd bedekt met wonden. Jong Immanuël zong na samenzang Psalm 22, vers 1; Lam van God, Psalm 6 en het Ave Verum. Het mag een koor met kwaliteiten worden genoemd.
De heer van Eijsden sprak een meditatief woord naar aanleiding van Lukas 23, vers 28. Hier worden de wenende vrouwen door de Heere Jezus aangesproken, dat ze niet over Hem, maar over zichzelf en over hun kinderen moeten wenen. Zelfs in de omstandigheden waarin Christus Zich bevindt, heeft Hij nog een pastoraal woord voor de omstanders. Dit Woord is ook voor ons nog tot een oproep tot bekering.
De organist André de Jager liet op het orgel zijn kwaliteiten horen met een orgelimprovisatie. Con Forza vervolgde met enkele liederen o.a.:
Daar is plaats bij het kruis en: Sta op een morgen ongedacht (K.J. Mulder). Jong Immanuël zong het bekende Halleluja (Händel). Gezamenlijk zongen we het mooie: God and God alone (P.Mc. Hugh).
U zij de glorie, opgestane Heer`, was de samenzang. De heer van Eijsden besloot met gebed. De beide koren zongen samen met de aanwezigen het lied: Leeft in blijdschap.
Het was een avond waar het lijden én sterven, maar óók de opstanding van de Heere Jezus, werd uitgesproken en bezongen. Dan past het ons allen: SOLI DEO GLORIA.

ACvB


 

28-03 Concert Alphen aan den Rijn

Vrijdag 28 maart j.l. werd ter gelegenheid van het 40-jarig huwelijks jubileum van Jaap en Hanny den Bleker een concert- en zangavond georganiseerd in de Opstandingskerk in Alphen aan den Rijn. Ook het koor waar Hanny lid van is, Soli Deo Gloria, gaven blijk van hun zangkwaliteiten. Zoals gebruikelijk werd Con Forza op het orgel begeleidt door Wim de Penning, terwijl Hugo van der Meij het Alphense koor op de piano en orgel begeleidde. De dirigenten: Bert Moll en Hendrik-Jan Colijn stonden voor de koren. Als gast-soliste tradt Pia Schütz op, zij zong o.a.: Vaste rots van mijn behoud. 
De opening werd verzorgt door ds. A.A. Egas uit Nieuwkoop. Hij stond in een meditatief woord stil bij de trouwtekst voor het bruidspaar, 40 jaar geleden   destijds uitgesproken door (wijlen) ds. H.C. van der Ent: “En Jezus was ook genood”. Alle aanwezigen op deze zangavond werden door de dominee met deze woorden aangesproken.
Tijdens de samenzang werd een collecte gehouden ten behoeve van het Isaac da Costa Fonds, waarvoor Jaap voorlichter is. De opbrengst was ca. € 900,=
Het werd een goede avond in Alphen, welke werd afgesloten met een hapje en een drankje.

ACvB


 

Advents- Kerstconcerten 2013

Bodegraven, dinsdag 10 december.
Ons eerste concert in het teken van verwachting. Verwachting van Het Kind in de kribbe van Bethlehem. Wat een wonder, dat Gods Zoon naar deze aarde kwam om mensen, verloren in schuld, Zichzelf als Dè Weg te openbaren. Een volk dat in duisternis wandelt, zal een Groot Licht zien. Dat was de boodschap die ook wij als mannenkoor mochten doorgeven door middel van onze liederen. 
Naast ons was ook het gemengde koor “Stralend Licht” onder leiding van Dianne van Asselt, die hun liederen zongen o.a.: Goed Nieuws, Kind van het Licht, U zal ik loven Heer` etc. Wim de Penning was ook voor deze avond onze vaste ondersteuning op het orgel. 
Zoals gebruikelijk al vele jaren, was evangelist Pols degene die de avond opende met lezing en gebed. Ook hij memoreerde ons over zijn werk in het `donkere` Brabant. Maar ook daar mag Het Woord worden gebracht en waar dat gezaaid mag worden, zullen er ook vruchten gezien worden, soms heel onverwacht. De collecte voor dit evangelisatiewerk bracht een mooi bedrag van ruim € 700,= op.
Con Forza opende met delen uit kerstcantate van Johan Bredewout: Een Nieuw Begin; Troost nu Mijn volk en Het volk dat in duisternis wandelt. Jong Forza zong: Nu zijt Wellekome. Ook samen met de toehoorders werden enkele kerstliederen gezongen. We sloten af met: Komt nu gij Herders (K.J. Mulder) Stille nacht en het mooie oude lied: Cantique de Noël (O heil`ge nacht). De avond werd besloten met gebed, en het: Daar is uit wereld`s duist`re wolken een licht der lichten opgegaan. 

Vinkeveen, 17 december.
Opnieuw mocht Con Forza weer haar liederen ten gehore brengen in de Hervormde kerk van Vinkeveen. Ds. A. Simons de oud-predikant, was opnieuw degene die de avond opende. Het is al weer de achtste keer memoreerde hij. In zijn meditatie Markus 6 : 37, stond hij stil bij de woorden: “Geef gij hun te eten”, naar aanleiding van de wonderbare spijziging. Hierbij werden ook dirigent én koor opgeroepen om Hèt Brood uit te delen door middel van het gezongen Woord. 
Ook de andere medewerkenden: Wim de Penning en Willemijn werden hierbij betrokken. Con Forza opende met psalm 146 en psalm 42. Na de samenzang zong Willemijn enkele liederen o.a : Still à Bach with Christmas (Air) hetwelk op een bijzondere wijze werd vertolkt. Ook onze jonge vrienden zongen twee liederen: Liefde en samen met Willemijn: Kind van toen. Con Forza zong opnieuw enkele onderdelen van de kerstcantate: Zie Maria en Hoe zal ik U ontvangen, De wereld ligt verzonken en Het volk dat in duisternis wandelt. Daarnaast nog enkele liederen uit het kerstrepertoire. Waaronder het prachtige Veni Jesu amor mi en het Nu zijt wellekome van K.J. Mulder.
De collecte werd deze avond gehouden voor de organisatie: Bethania in Roemenië. Debora Verbruggen en Leontine Simons vertelden over hun werk voor “Impreúna” hetwelk “samen” betekend. Jonge meisjes die geen ouderlijk huis hebben of door omstandigheden, thuis niet meer te handhaven zijn kunnen worden opgenomen in een tehuis. Wanneer deze meisjes aan hun lot worden overgelaten, is het waarschijnlijk zeker dat ze op straat belanden met de gevolgen van dien... De meisjes brachten aan ons een roemeense kerstgroet over. De collecte bracht € 1241,= op. De sluiting werd verzorgd door ds. A. Simons. Daarna volgde het oude, maar altijd actuele : Ere zij God. Opnieuw een goede avond met een gesproken èn gezongen Woord.

Oudewater, 21 december.
Voor ons als mannenkoor in samenwerking met het Groot nationaal strijkorkest, olv Martin de Deugd als concertmeester en Barend Wiltjer, tenor en Wim de Penning op het orgel een van de hoogtepunten in de kerst-concerten. De avond werd door ds. T.J.L. Bos uit Twijzelerheide geopend. Zijn toespraak ging over de herders in Efratha`s velden: Lucas 2 vers 1 t/m 14. Het thema was “Haast”. Na de engelenaankondiging dat heden de Heiland was geboren in Bethlehem, was het voor hen geen enkele twijfel of ze wel of niet naar die geboren Koning zouden gaan. Niet morgen, maar onmiddellijk. Waarom zo haastig? Wel God de Heere was NU nabij, dat kon toch geen uitstel leiden. Zou toch kunnen dat God in Christus de andere dag niet aanwezig zou zijn? Daarom met haast. Dat geldt ook ons. Met haast tot de Zaligmaker gaan. 
We zongen: Heere God en Koning, Veni Jesu en Nu zijt wellekome. Barend Wiltjer zong: Once in royal David city en het Ave verum (Mozart). Ook hier zong Jong Forza het mooie lied: Liefde. Na samenzang zongen we Komt nu gij herders, Stille Nacht en Cantique de Noël. Hierna volgde de gehele kerstoratorium van Johan Bredewout. Een prachtig muziekstuk voor orkest en koor, waarbij ds. Bos de tekstgedeelten las. Velen die deze avond bijwoonden spraken zich positief uit over hetgeen werd gehoord.

 

Muziekcentrum Vredenburg, Utrecht,   23 december.
Opnieuw mochten we een bijdrage leveren in dit concertgebouw. De laatste keer in deze `tijdelijke` concertzaal. Komend kerstfeest 2014 zal het nieuwe gebouw in Utrecht zijn opgeleverd aldus de heer Mees Molenaar, spreker namens de organisatie Koorconcerten. Hij opende de avond voor een volle Vredenburg met gebed en samenzang. Ook nu waren al de mannenkoren van Bert die op het podium waren opgesteld, aanwezig. Het Domus-orgel werd bespeeld door Henk Strootman. Willemijn, Barend Wiltjer en Henk Brouwer verzorgden de solozang. Jan Vayne, liet ons genieten van zijn pianospel. Arjan en Edith Post gaven opnieuw blijk van hun kunnen met de trompetten, terwijl Liselotte Rokyta zeer vaardig haar panfluit bespeelde. Ook deze avond was Martin de Deugd met het Nationaal Strijkorkest, waarvan Bert ook de vaste dirigent is aanwezig om muziek te maken wat hun zo eigen is. Willemijn zong met de haar geschonken gaven het: Pie Jesu en Still à Bach with Christmas. De gezamenlijke mannenkoren lieten o.a. horen Alzo lief heeft God de wereld gehad, Nu zijt wellekome en Nog altijd wordt verteld. De panfluitiste liet het “Hoor de eng`len zingen d`eer en How beautiful are the feet van G.F. Händel” horen. De mannelijke solisten   zongen samen “Ere zij God, die onze Vader en onze Koning is” De bezoekers mochten aan Jan Vayne een verzoek doen van een lied, waarbij hij een improvisatie verzorgde die gehoord mocht worden. Het trompetten echtpaar speelde het “Ave Maria”van Caccini. En het mag gezegd worden: het is een lust voor het oor!!. Ook nu stond het oratorium ”Een Nieuw Begin” als hoogtepunt op het programma. En ik denk dat ik namens velen mag spreken dat het een geweldig mooi geschreven en gecomponeerd muziekstuk is waarbij het Kerstevangelie het uitgangs- en hoogtepunt is.
De avond werd met gebed besloten, waarna ook hier het ERE ZIJ GOD werd gezongen. 
Zo kwam er opnieuw een einde aan de reeks van concerten. Mocht het voor allen gelden: Zalig die het horen en Hèt bewaren in hun hart.

ACvB


Concertagenda


zaterdag 25 november
Gouda


zaterdag 9 december
Vianen


zaterdag 16 december
Oudewater


Volledige agenda


 

          


Tip: 25 november Gouda